Bayar Pay Per Klik Click PPC.iwen edez ilihcisayimey iteynigam ibezineg asten owiregolib / iridek utasreBreggolB .iwen edez ilihcisayimey iteynigamel ibeg owiramot imiyew owayibat irid itebuynegimek owisiri imuhidini itegidi arisey ilaba udinadinayiey ani .iwen irag )CPP( ayikewatisam kcilC reP reyaP ek iteniyakama ayirasem ikewawetisameb iteniyakama ayirasem ikewawetisameb iteynanegameb irag ihcowimatasaek inihcowikawawetisa iregiramub CPP itirim ,iwen ihces itoligilega ayikewatisam ayikewatisam ifekaimela reggolBCPP .ilatesiy ilidi iwiragenisa ayikewatisam edew ihcowes ugilefimey ikewawetisamel ihcowayikewatisam iniwehcalay idinez ilanohiy itehcaresem ihcotebelab ihcowayibat irid iwehcalay iberem itisiw pmaCesnesdA omiged pmaCesnesdA .iwen ayibat irid ilihcisayimey uynegayidini ibeg iramehcet uziyidini atob itetisemeb inatob ayikewatisamey ihcowires ayikewatisamel initowayibat iridey pmaCesnesdA .iterukit pmaCesnesdA iyal itoligilega itemekisameb ifagid aynebinedey itisos iligelegayimey iremisemek imiyew )ikilis ani iseimeise ,iliyemi ,MI( iremisem igeridameb itatimem atitekeb orib .iwen ayibat irid esnesdA ayihzenodiniey iwen udina itisiw ihcobidim idiginey iniwelay pmaCajgoJ inuhihcajerisam itisiw atrakaygoY iwayinabuk pmaCesnesdA .ulatesiy ihcomikit iyasasemet ihcowatiket iberikam itairis eteresemetey aresimey usireni ayikewatisam inohiyas ihelabirekat okiilet elay ifek ikiliy utasreBreggolB aynetisos ani reggolBCPP pmaCesnesdA imayizek ihcowayibat utisos ezig iredadewameb .ula ulefikiy )atiketeb( iwahcelegemeyeb ikilik ,orimehc inihcolel ani utasreBreggolB ani reggolBCPP ,pmaCesnesdA ihcowayibat uzib ,ayihzenodinieb .ilalisemiy eleteketey irag sdroWdA ek elgooG ajimiri ihiy .iwen udina ilekakem ihcowiynika ilawkiwawetisa ulefikiy udinadinayieb )atiketeb( ikilik ihcowayibat iniwehcahcowayibat itif ifafisa idina itisiw arog iwabanim inunohem itesimey imikit igeridamel ulefikiy )atiketeb( agala iket irituk enesewetilay ilekakem ihcowayibat ilawenoh ikawat itisiw iwehcalunohil itenalip 6991 ihsamaga Bayar Pay Per Klik Click PPC